Ziekenzalving

"Er zijn voor elkaar"

Op elke bladzijde in het evangelie zien we dat Jezus contact had met zieken. Hij gaf hun hoop en genezing. Juist de lijdende mens is belangrijk in Gods ogen. Ze tellen mee in zijn Koninkrijk. Dat willen wij als parochie ook laten zien door tijd te maken voor het verhaal van zieke mensen en voor hen te bidden.

Ziekenzalving

In de dorpen van onze parochie zijn actieve bezoekgroepen. In totaal worden wel 200 mensen bezocht. Je mag het aan ons doorgeven als volgens jou iemand een bezoekje op prijs stelt.

We houden ook contact met sociale organisaties zoals de Zonnebloem of Woonvoorzieningen door belangstelling te tonen bij activiteiten.

De pastoor brengt iedere eerste week van de maand de ziekencommunie naar mensen die wegens ziekte niet naar de kerk kunnen komen. Dat is een grote bemoediging voor de mensen.

Als iemand levensbedreigend ziek of verzwakt is, dan vieren we het sacrament van de zieken. De zieke wordt gezalfd op het voorhoofd en op de handen, ten teken van Gods Geest die de ziel doordringt met zijn versterkende en vergevende genade. Tevoren heeft de pastoor een persoonlijk gesprek met de zieke en als het mogelijk is wordt na de zalving ook de H. Communie uitgereikt. Het is de ervaring dat de zieke een grote troost ervaart in dit sacrament en soms ook lichamelijk opknapt. Of het helpt juist om het aardse leven los te kunnen laten in het vertrouwen dat nu alles in Gods hand ligt.

Huiszegen

Wie zijn huis en gezin graag onder Gods bescherming stelt, raden we aan om het huis te laten zegenen. Dat gebeurt met wijwater. Al biddend gaan we door het huis om Gods zegen te vragen over de woning en de mensen. Iemand van de familie draagt een kaars en een ander een kruis. We laten zo zien dat Jezus welkom is in huis en dat we samen een ‘huiskerk’ willen zijn.

Elk jaar op Driekoningen stelt de parochie ook huiszegenkaarten beschikbaar met de beginletters van namen van de Drie Koningen: C(aspar), M(elchior) en B(althasar) plus het jaartal. Die letters staan ook voor de zin: Christus Mansionem Benedicat. Dat betekent: Christus zegene deze woning.

in de naam van de vader de zoon en de heilige geest