Huwelijk

"Ontvang de zegen van God"

Als je voor de kerk trouwt, ontvang je de zegen van God over je relatie.

Kerkelijk Huwelijk

Jullie zijn bestemd voor elkaar. Dat voel je. En dat laat je aan de hele wereld zien door samen naar het altaar te gaan en elkaar het jawoord te geven. Ter voorbereiding op dit kerkelijk huwelijk zijn er drie gesprekken met de pastoor:

  • Kennismaking en uitleg over de betekenis van het christelijk huwelijk
  • Ondertekenen van het huwelijksformulier en toelichting op de viering
  • Bespreken van het (eigen) huwelijksboekje en samen oefenen


Als christenen beleven we onze relatie met God als een soort huwelijk. God noemen we
Bruidegom en wij zijn als gedoopten zijn volk, zijn Bruid. Als er geen passie is tussen mensen, komt er geen huwelijk. Als er geen passie is in de kerk, komen er ook geen kerkelijke huwelijken. En daarom willen we bij de parochie aandacht hebben voor het mooie sacrament van het huwelijk.

De parochie biedt ook een laagdrempelige huwelijksceremonie aan. Dat is een eenvoudige viering van een half uur (geen Eucharistie). Hierbij luisteren we naar een Bijbeltekst, de trouwbeloften worden uitgesproken en de priester geeft de huwelijkszegen. Optioneel gaan we tot slot nog met jullie trouwkaars naar het Mariabeeld. Aan het begin en het einde klinkt er mooie muziek. 

Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met de parochie. Of kijk naar onze ‘veel gestelde vragen’ over het huwelijk hieronder.

Veel gestelde vragen

Het is genoeg als er een van jullie twee katholiek is. De andere partij verklaart zich bewust te zijn van de opdracht van zijn/haar partner om de kinderen katholiek op te voeden. Als iemand graag katholiek wil worden n.a.v. het huwelijk, dan is dat heel mooi. Daar is een aparte voorbereiding voor.

Jullie maken een eigen boekje waarbij een deel van het ritueel vastligt en een deel zelf ingevuld kan worden m.b.v. een digitaal bestand. Bij de eenvoudigste huwelijksceremonie is er geen apart boekje.

Drie maanden is genoeg, maar eerder mag ook. Het begint met het vaststellen van een trouwdatum.

Wil je je kinderen laten dopen en hun communie en vormsel laten doen? Dan is het gebruikelijk om ook te trouwen voor de kerk. God is er niet alleen voor je kinderen, Hij is er ook voor jullie! Er zijn modellen voor een huwelijksviering waarbij rekening gehouden wordt met jullie geloofsniveau, jullie kerkelijke beleving.

Bij een laagdrempelige viering is er meer eigen inbreng mogelijk dan bij een Eucharistieviering qua teksten en muziek bijvoorbeeld.

Het sacrament van het huwelijk geeft zekerheid en inspiratie. Zekerheid door de belofte van trouw en inspiratie door Gods wijsheid.  Het is fijn als de geloofsgemeenschap jullie erkent als ‘man en vrouw’. Dus het is zeker zinvol om alsnog voor een kerkelijk huwelijk te gaan. 

Een huwelijk kan ook in beslotenheid gevierd worden (bijvoorbeeld in de pastorie) of bij de doop van een kind. De kern van het huwelijk is de belofte van trouw ten overstaan van een priester of diaken

Een geldig kerkelijk huwelijk is bindend. Het kan zijn dat er factoren speelden die de geldigheid van een huwelijk aantasten. Daarover oordeelt een deskundige van het bisdom. Neem contact op met de pastoor. Hij kan je informeren en adviseren.

Als je alleen burgerlijk getrouwd bent geweest, kan er in principe een nieuw kerkelijk huwelijk op volgen. Maar dan moet wel aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn, bijvoorbeeld  als het gaat om de zorg voor de kinderen.

in de naam van de vader, de zoon, en de heilige geest